Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

I. A honlap Adatkezelőjének adatai:

 • név: HR – PHARMA Kutató, Fejlesztő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
 • székhely: 6726 Szeged, Bíbic utca 5.
 • adószám: 13627430-2-06
 • képviselő: Dr. Varga Csaba, ügyvezető

II. Jogszabályi háttér:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény (továbbiakban Eütv.)
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüak.)
 • 39/2016 (XII.21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

III. Adatfeldolgozók:

Cégünk az gyors és szakszerű szolgáltatás nyújtásának elősegítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók az egyes feladatokat adatfeldolgozói szerződés és eljárásrend alapján végzik a GDPR 28. cikkében foglaltak betartásával.

Az adatfeldolgozók esetében a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak, vagy jogszabályon alapuló, releváns titoktartási kötelezettség mellett végzik az adatkezelést. Az adatfeldolgozók a személyes adatok kezelését megfelelő technikai és biztonsági intézkedések betartásával végzik az adatok biztonsága, integritása, sérülésének vagy megsemmisítésének, megsemmisülésének megakadályozása, valamint illetéktelen személyek hozzáférésének megelőzése érdekében.

adatfeldolgozó neve, címe, adószámaadatfeldolgozói tevékenységek
név: HR-Pharma KFt székhely: 6726 Szeged Bíbic. u. 5.
adószám: 13627430-2-06 Adatkezelő: Homolya Ernő
tárhely-szolgáltató
név: DIAWARE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT székhely: 4032 DEBRECEN PÉCHY UTCA 4
adószám: 12643510-1-09
Thetis szoftver üzemeltető tárhely-szolgáltató

IV. Az érintett jogai:

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintett számára az Eüak vonatkozó szabályainak betartásával.  

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalapja esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik. Az Adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

V. A honlaphoz kapcsolódó adatkezelések:

adatok kategóriáiadatkezelési céladatkezelési jogalapadatkezelési idő
az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe elérhetőségea szolgáltatás, időpontfoglalás igénylése   az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))a megrendelő leadásának évétől számított 5 év

Személyes adatainak megadásával a felhasználó hozzájárul, hogy kapcsolattartási célokra feldolgozzuk azokat. Ezeket harmadik fél részére semmilyen célból sem nem adjuk át.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a cégünk a honlap forgalmáról statisztikai célra, személyes adatokat nem tartalmazó információkat gyűjt. Ilyen a látogatók száma, kattintások, átkattintások. Ezzel a szolgáltatásaink színvonalának folyamatos javítása a célunk. További honlapunk cookie technológia is felhasznál, amelyet Önnek jogában áll elutasítani.

A személyes adatok kezelése elektronikusan és papír alapon történik a megfelelő technikai és biztonsági intézkedések megtartása mellett. A papír alapú adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelye/telephelye, valamint az Adatkezelő nevében feladatokat ellátó adatfeldolgozók kijelölt helyisége, eszköze. A személyes adatok elektronikus kezelése az Adatkezelő tulajdonát képező szervergépen, illetve jelszavas beléptetéssel védett kliensgépein történik.

Az érintett adatai vonatkozásában adattovábbítás az Adatkezelő és az adatfeldolgozók között történik kizárólag az adatfeldolgozói szerződésben meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók az adattovábbításokkal kapcsolatban megfelelő szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a személyes adatok biztonsága és megóvása érdekében.

Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó érintetti jogok:

 • a GDPR szerinti hozzájáruláson és szerződésen alapuló adatkezelések esetén:
  • az adatkezelés visszavonásának joga
  • tájékoztatáshoz való jog
  • hozzáférés joga
  • helyesbítés joga
  • törléshez való jog
  • az adatkezelés korlátozásához való jog
  • adathordozhatósághoz való jog
 • az Eüak szerinti hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén:
  • Eüak 7.§ szerint
 • jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések esetén:
  • tájékoztatáshoz való jog
  • hozzáférés joga
  • helyesbítés joga
  • törléshez való jog
  • az adatkezelés korlátozásához való jog

az V. fejezetben részletezettek szerint.

VI. Jogorvoslati lehetőség

Az érintett a jogai érvényesítését az Adatkezelőnél szóban, vagy írásban kérelmezheti.

Az érintett a személyes adatai kezelése vonatkozásában panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603..,tel: +31-1/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

VII. Kapcsolat